പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാറിന് സമർപ്പിച്ചു

കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിയമിച്ച കെ.മോഹൻദാസ് അദ്ധ്യക്ഷനായ പേ റിവിഷൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. 01/07/2019 പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 23000/- കൂടിയ ശമ്പളം 166800/-. ശമ്പള നിർണ്ണയത്തിന് സർവ്വീസ് വെയിറ്റേജ് ഇത്തവണയില്ല. ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന ശുപാർശകൾ ഇതാണ്.

 • ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന് 01.07.2019 മുതല്‍ പ്രാബല്യം
 • കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 23000 രുപ, കൂടിയ ശമ്പളം 166800 രൂപ
 • കുറഞ്ഞ ഇൻക്രിമെൻ്റ്  700 രൂപ കൂടിയ ഇൻക്രിമെൻ്റ്  3400 രൂപ
 • 83 സ്റ്റേജുള്ള മാസ്റ്റർ സ്കെയിലിലുള്ള 27 ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ
 • ഓപ്ഷൻ സൌകര്യം ഇല്ല.
 • വീട്ടു വാടക ബത്ത അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ശതമാന നിരക്കിൽ.
 • സിറ്റി കോംബൻസേറ്ററി അലവൻസ് നിർത്തലാക്കി.
 • സമയബന്ധിത ഹയർ ഗ്രേഡ് ലഘൂകരിച്ചു. കൂടൂതൽ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രേഡ് കൂടുതൽ 
 • ഫിറ്റ് മെൻറ് ബെനഫിറ്റ് 10 ശതമാനം
 • സർവ്വീസ് വെയിറ്റേജിനു ശുപാർശയില്ല.
 • 01/07/2019 വരെയുള്ള 28 ശതമാനം ക്ഷാമബത്ത അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കും
 • ക്ഷാമബത്ത 01/01/2020 നു 4%, 01/07/2020 നു 7%  
 • ശമ്പള നിർണ്ണയ ചട്ടങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു.
 • 01/07/2019 ലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ 1.38 കൊണ്ടു  ഗുണിച്ച് പുതിയ സ്കെയിലിലെ  അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ പുതുക്കിയ ശമ്പള നിർണ്ണയിക്കും.
 • ഓരോ സ്റ്റേജിലെയും പുതുക്കിയ ശമ്പളമറിയാൻ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ഫിക്സേഷൻ ടേബിൾ
 • ഓഫീസുകളിൽ ശമ്പള ഫിക്സേഷൻ ജോലി ഒഴിവാക്കും.
 • സ്പാർക്ക് മുഖേന ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മുഴുവൻ ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളം പരിഷ്കരിക്കും.
 • അലവൻസുകളിൽ 10 ശതമാനം വർദ്ധനവ്
 • ശമ്പള വർദ്ധനവിൻറെ അതേ നിരക്കിൽ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം.
 • 01/07/2019 ലെ അടിസ്ഥാന പെൻഷനെ 1.38 കൊണ്ടു  ഗുണിച്ച്  പെൻഷൻ പരിഷ്കരിക്കും
 • കുറഞ്ഞ പെൻഷൻ 11500 രൂപ കൂടിയത് 83400 രൂപ
 • കുറഞ്ഞ കുടുംബ പെൻഷൻ 11500 രൂപ കൂടിയത് 50040 രൂപ.
 • 80 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് 1000 രൂപ അധിക പെൻഷൻ.
 • ഡി.സി.ആർ.ജി 14 ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും 17 ലക്ഷമാക്കി.
 • 10 മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ ശരാശരിക്ക് പകരം അവസാനം വാങ്ങിയ ശമ്പളത്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെൻഷൻ നിർണ്ണയിക്കും.