പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാറിന് സമർപ്പിച്ചു

കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിയമിച്ച കെ.മോഹൻദാസ് അദ്ധ്യക്ഷനായ പേ റിവിഷൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. 01/07/2019 പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 23000/- കൂടിയ ശമ്പളം 166800/-. ശമ്പള നിർണ്ണയത്തിന് സർവ്വീസ് വെയിറ്റേജ് ഇത്തവണയില്ല. ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന ശുപാർശകൾ ഇതാണ്.

  • ശമ്പള
...

Extension of Due Date for Filing of Income Tax Returns  (FY 2019-20)

    CBDT issues press release dated 30/12/2020 for extension of due dates for filing Income-Tax Returns and Tax Audit Reports under the Income-tax Act, 1961 for AY 2020-21.(Financial Year 2019-20).

  • The due date for furnishing of
...

Tax Consultant Unlimited 5.14 (Updated) FY 2020-21

2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വരുമാനം കണക്കുകൂട്ടി ഇൻകം ടാക്സ് സ്റ്റേറ്റമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കി 2021 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പള ബില്ലിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൊത്തം ടാക്സ് തുക 10000 രൂപയിൽ കവിയുന്നവർ നിർബന്ധമായും ആൻറിസിപ്പേറ്ററി സ്റ്റേറ്റമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കി മാർച്ച് ശമ്പളം മുതൽ തന്നെ ടി.ഡി.എസ് അടച്ചു തുടങ്ങണം. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നതിനു നിലവിലെ രീതി കൂടാതെ ടാക്സ് നിരക്ക് കുറഞ്ഞ പുതിയൊരു രീതി കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ടാക്സ് നിരക്ക് കുറവാണെങ്കിലും പുതിയ രീതിയിൽ പല ഇളവുകളും ലഭിക്കില്ല.  ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻറ് എക്സൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ പുതിയ

...

Group Personal Accident Insurance Scheme - 2021

Order has been issued vide GO(P)No.150/2020/Fin Dated 05/11/2020, for the renewal of Group Personal Accident Insurance Scheme (GPAIS) for the Year 2021 to Kerala Govt. Employees & Teachers, Employees of Municipal Common Service, University Employees and

...

Deferred Salary would be merged in Provident Fund on 01/04/2021

The deferred salary as per notification issued under G.O.(P) No.53/2020/Fin. dated 30th April, 2020, from April 2020 to August 2020 would be merged in Provident Fund on 01/04/2021. Order has been issued vide GO(P) No.140/2020/Fin

...

 സാമ്പത്തിക പിന്നാക്ക സംവരണം - KS&SSR ഭേദഗതിയായി

പൊതുവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിൽ  10% സംവരണം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് & സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് റൂൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് 23/10/2020 ലെ GO(P) No.14/2020/P&ARD നമ്പർ  ഉത്തരവായി. ഇതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ  സംവരണം 50 ൽ നിന്നും 60 ശതമാനമായി. പട്ടിക ജാതി- പട്ടിക വർഗ്ഗം, മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള സംവരണമില്ലാത്ത

...

ഇ-ഗവേർണൻസ് - വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം (VEELS) - തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രാൻറ്-ഇൻ-എയിഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വീൽസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 22/10/2020 തിയ്യതിയിലെ 59/2020/ധന സർക്കുലർ പ്രകാരം തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

...

Calculation of Qualifying Service for Pension

As per the Latest Amendment of Rule 57, 64 & 65 of KSR, Part III vide GO(P) No.130/2020/Fin Dated 01/10/2020,Calculation of qualifying service and Rounding of fraction of a year etc. has been modified. Following are the steps to be followed in

...

KAS Officer Trainee (Stream - I & Stream -II) Preliminary Exam Result Published

Kerala Public Service Commission vide PL No. 13&14/2020/ER III dated 26/08/2020, published the result of Preliminary examination of Kerala Administrative Service Officer (Junior Time Scale) Trainee Stream-I and

...

PSC Notification dated 03/08/2020 Last Date:09/09/2020

The Kerala Public Service Commission issued notification for the online application of 36 posts vide Extra Ordinary Gazette dated 03/08/2020 and Category No. 10/2020 to 45/2020. The Categories includes Assistant Professor in Medical Education,

...