പതിനൊന്നാം ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാറിന് സമർപ്പിച്ചു

കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിയമിച്ച കെ.മോഹൻദാസ് അദ്ധ്യക്ഷനായ പേ റിവിഷൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു. 01/07/2019 പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 23000/- കൂടിയ ശമ്പളം 166800/-. ശമ്പള നിർണ്ണയത്തിന് സർവ്വീസ് വെയിറ്റേജ് ഇത്തവണയില്ല. ശമ്പള പരിഷ്കരണ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന ശുപാർശകൾ ഇതാണ്.

  • ശമ്പള
...

Extension of Due Date for Filing of Income Tax Returns  (FY 2019-20)

    CBDT issues press release dated 30/12/2020 for extension of due dates for filing Income-Tax Returns and Tax Audit Reports under the Income-tax Act, 1961 for AY 2020-21.(Financial Year 2019-20).

  • The due date for furnishing of
...

Group Personal Accident Insurance Scheme - 2021

Order has been issued vide GO(P)No.150/2020/Fin Dated 05/11/2020, for the renewal of Group Personal Accident Insurance Scheme (GPAIS) for the Year 2021 to Kerala Govt. Employees & Teachers, Employees of Municipal Common Service, University Employees and

...

Deferred Salary would be merged in Provident Fund on 01/04/2021

The deferred salary as per notification issued under G.O.(P) No.53/2020/Fin. dated 30th April, 2020, from April 2020 to August 2020 would be merged in Provident Fund on 01/04/2021. Order has been issued vide GO(P) No.140/2020/Fin

...

 സാമ്പത്തിക പിന്നാക്ക സംവരണം - KS&SSR ഭേദഗതിയായി

പൊതുവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ നിയമനങ്ങളിൽ  10% സംവരണം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് & സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് റൂൾ ഭേദഗതി ചെയ്ത് 23/10/2020 ലെ GO(P) No.14/2020/P&ARD നമ്പർ  ഉത്തരവായി. ഇതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവ്വീസിൽ  സംവരണം 50 ൽ നിന്നും 60 ശതമാനമായി. പട്ടിക ജാതി- പട്ടിക വർഗ്ഗം, മറ്റു പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള സംവരണമില്ലാത്ത

...

ഇ-ഗവേർണൻസ് - വെഹിക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം (VEELS) - തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രാൻറ്-ഇൻ-എയിഡ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ, ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വീൽസ് സോഫ്റ്റ് വെയറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 22/10/2020 തിയ്യതിയിലെ 59/2020/ധന സർക്കുലർ പ്രകാരം തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

...

Calculation of Qualifying Service for Pension

As per the Latest Amendment of Rule 57, 64 & 65 of KSR, Part III vide GO(P) No.130/2020/Fin Dated 01/10/2020,Calculation of qualifying service and Rounding of fraction of a year etc. has been modified. Following are the steps to be followed in

...

KAS Officer Trainee (Stream - I & Stream -II) Preliminary Exam Result Published

Kerala Public Service Commission vide PL No. 13&14/2020/ER III dated 26/08/2020, published the result of Preliminary examination of Kerala Administrative Service Officer (Junior Time Scale) Trainee Stream-I and

...

PSC Notification dated 03/08/2020 Last Date:09/09/2020

The Kerala Public Service Commission issued notification for the online application of 36 posts vide Extra Ordinary Gazette dated 03/08/2020 and Category No. 10/2020 to 45/2020. The Categories includes Assistant Professor in Medical Education,

...

Payment of Wages during lockdown period - Time limit extended

Vide GO(P)No.57/2020/Fin Dated 08/05/2020 ,Govt. have issued extension oders for treating duty for Contractual/ Casual/ Daily Wage/ Outsourced Staff during lock douwn period due to COVID-19., for a further period up to 17/05/2020.

...