ജീവന്‍ രക്ഷാ പദ്ധതി (GPAIS) 2023

കേരള സംസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് വകുപ്പ് - ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണൽ ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി - ( GPAIS) 2023 വർഷത്തേയ്ക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കിയും ജീവൻരക്ഷാ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തും സ.ഉ.(അച്ചടി) നം.17/2023/ധന തിയ്യതി 22/02/203 പ്രകാരം ഉത്തരവായി. ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് തുക പത്തില്‍ നിന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷമായി ഉയര്‍ത്തി. പ്രീമിയം തുക 500 ല്‍ നിന്നും 1000 രൂപയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 01/04/2023 മുതലാണ് ജീവന്‍ രക്ഷാ പദ്ധതിക്ക് പ്രാബല്യമെന്നതിനാല്‍ ഈ വര്‍ഷം 375/- രൂപ കൂടി ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നും

...

Saturday as Working Day & Punching Restored

Orders has been issued for restoring Saturday as working day vide Order No.G.O.(Rt)No.619/2021/DMD Dated 14/09/2021 and Punching restored in all Govt Offices/ Quasi Govt Offices and Public Sector Undertakings w.e.f 16/09/2021 vide Order No.GO(Rt)

...

Extended Due Date of Income Tax Filing & Returns 

     The CBDT vide circular No.17/2021 dated 09/09/2021, extended the  due date for filing of Income Tax Returns and various reports of audit for the Assessment Year 2021-22. Due date of e-filing of Income Tax Returns extended from 30/09/2021 to

...

Pay Revison Commission - Final Report Submitted

The Eleventh Pay Revision Commission submitted the final report (Part VII)  of the recomendations on Administrative Efficiency, Social Accountability, People Friendliness and Gender Sensitivity. The highlight of the report is the recomendation to

...

Bonus/Festival Allowance, Onam Advance - 2021

Orders has been issued for Sanctioning Bonus/Special Festival Allowance and Onam Advance to Govt Employees and Persioners for the year 2021. Vide GO(P) No.115/2021/Fin Dated 13/08/2021, Sanctioned Bonus of Rs.4000/- to Employees whose Gross Salary

...

Kerala Water Authority General Transfer 2021-'22 - Draft List Published

General Transfer 2021-2022 Draft List of all Categories of Staff in Kerala Water Authority is published vide on 13/07/2021. Appeal if any should be emailed to This email address is being protected from spambots. You need

...

Kerala Water Authority General Transfer 2021-'22 - Final List Published

General Transfer 2021-2022 Final List of the following Categories of Staff in Kerala Water Authority is published after considering appeals on the draft list published on 13/07/2021. 

Downloads

...

Extended Due Date of Income Tax Filing & Returns 

     The CBDT vide circular No.12/2021 dated 25/06/2021 and circular No.9/2021 dated 20/05/2021, extended the  time limit  of filing of various income Tax returns and statements to relief tax payers in view of severe covid19 pandemic. The actual date and

...

Extended Due Date of Income Tax Filing & Returns 

     The CBDT vide circular No.9/2021 dated 20/05/2021, extended the  time limit  of filing of various income Tax returns and statements to relief tax payers in view of severe covid19 pandemic. The actual date and extended due date of various income tax

...

Covid19 - Staff Restrictions Orders issued  dated 03-05-2021

Disaster Management Department issued two separate orders regarding additional restrictions to staffs attending ofiices due to Surge in COVID 19 cases. Vide Order GO(Rt)No.397/2021/DMD Dated 03/05/2021, ordered that all Central

...